Privacy Verklaring

22 mei 2018

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van VOS Verwarmingsservice of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 • Ondernemer:                                        Arnold Vos
 • Onderneming:                                      VOS Verwarmingsservice
 • Bezoekadres:                                         Lohengrinlaan 54, 5625 EM, Eindhoven, Nederland
 • E-mail:                                                      info@verwarmingsservice.nl
 • Telefoonnummer:                               +31 (0) 40 2428851
 • KvK-nummer:                                       1790316

VOS Verwarmingsservice is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. VOS Verwarmingsservice is verantwoordelijke in de zin van de AVG. VOS Verwarmingsservice is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens VOS Verwarmingsservice, waaronder www.verwarmingsservice.nl.

VOS Verwarmingsservice verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door VOS Verwarmingsservice opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door VOS Verwarmingsservice. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor VOS Verwarmingsservice om de overeenkomst uit te voeren.

VOS Verwarmingsservice gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt VOS Verwarmingsservice altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door VOS Verwarmingsservice worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, bank en/of creditcard gegevens en ordernummer;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@verwarmingsservice.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 30 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan VOS Verwarmingsservice gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor VOS Verwarmingsservice, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen maakt VOS Verwarmingsservice gebruik van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder. Voor de boekhouding maakt VOS Verwarmingsservice gebruik van een administratiekantoor en een online factureringsprogramma.

Daarnaast heeft VOS Verwarmingsservice verwerkersovereenkomsten afgesloten ten behoeve van de levering van materialen met de groothandel. De groothandel gebruikt de gegevens alleen voor het door VOS Verwarmingsservice opgegeven doel, namelijk het leveren van materialen aan uw adres.

Indien u informatie wilt over de gegevens die verwerkt worden met deze dienstverleners, stuur dan een mailtje naar info@verwarmingsservice.nl.

Het staat VOS Verwarmingsservice vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van VOS Verwarmingsservice ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van VOS Verwarmingsservice. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van VOS Verwarmingsservice. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van VOS Verwarmingsservice.